comparison dialets of Iran with sumerian language

مقایسه گویش های شمال خلیج فارس با زبان سومری

عناوین مطالب
- سنت هزاران ساله وقف در سومر و ایران
- تاریخ سومر و سومریان از مقدمه کتاب
- کتیبه سومری پیروزی شاه اتو - هنگال شاه گوتی زاگرس میانی بر جانشینان سارگون اکدی
- دستگاه دستوری زبان سومری و گویش های فارسی شمال خلیج فارس
- کنکاشی در آرا و عقاید و نظریات مشهور ترین سومرشناسان ( در باره زبان سومری)
- چند ضرب المثل سومری برای آشنائی مردم ایران با فرهنگ وسنن مردم سومر
- بخش اول کتیبه شاه شول جی بزرگترین شاه سومری سلسله سوم اور
- منبعی یگانه برای شناخت زبان و فرهنگ سومریان در ایران
- تنوع اقوام ایرانی در زمان هخامنشیان در کتیبه بابلی نو صفه تخت جمشید از داریوش اول
- آواشناسی سومری از پروفسور آرنو پوبل ، بخش مصّوت ها
- چگونه سومری بخوانیم - طبقه بندی خط و نگارش سومری
صفحه قبل 1 صفحه بعد