سنت هزاران ساله وقف در سومر و ایران - چهارشنبه 4 دی 1392
تاریخ سومر و سومریان از مقدمه کتاب - دوشنبه 10 مهر 1391
کتیبه سومری پیروزی شاه اتو - هنگال شاه گوتی زاگرس میانی بر جانشینان سارگون اکدی - يکشنبه 18 تير 1391
دستگاه دستوری زبان سومری و گویش های فارسی شمال خلیج فارس - چهارشنبه 9 فروردين 1391
کنکاشی در آرا و عقاید و نظریات مشهور ترین سومرشناسان ( در باره زبان سومری) - چهارشنبه 9 فروردين 1391
چند ضرب المثل سومری برای آشنائی مردم ایران با فرهنگ وسنن مردم سومر - چهارشنبه 9 فروردين 1391
بخش اول کتیبه شاه شول جی بزرگترین شاه سومری سلسله سوم اور - چهارشنبه 24 اسفند 1390
منبعی یگانه برای شناخت زبان و فرهنگ سومریان در ایران - چهارشنبه 24 اسفند 1390
تنوع اقوام ایرانی در زمان هخامنشیان در کتیبه بابلی نو صفه تخت جمشید از داریوش اول - چهارشنبه 24 اسفند 1390
آواشناسی سومری از پروفسور آرنو پوبل ، بخش مصّوت ها - جمعه 12 اسفند 1390
چگونه سومری بخوانیم - طبقه بندی خط و نگارش سومری - جمعه 12 اسفند 1390
صفحه قبل 1 صفحه بعد